DISCLAIMER

Deze website wordt onderhouden door medewerkers van Orange Pharma BV. Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, kan het zijn dat u onjuistheden of onduidelijkheden aantreft. Wij stellen het erg op prijs als u ons dat laat weten.

Disclaimer
Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de website van Orange Pharma BV, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud 
Orange Pharma BV streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan Orange Pharma BV niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. Orange Pharma BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Orange Pharma BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's.

Links en verwijzingen naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Orange Pharma BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens 
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Orange Pharma BV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy reglement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht
Orange Pharma BV spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Orange Pharma BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover Orange Pharma BV beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Orange Pharma BV deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De website van Orange Pharma BV is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Contact, vragen of suggesties?
Neem contact op via +31 (0) 85-0777810 of stuur een e-mail naar orderdesk@orangepharma.nl

 

PRIVACY REGLEMENT

Inleiding 
Orange Pharma BV (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van medewerkers van haar (potentiële) klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden. Dit doen wij in overstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. In dit privacyreglement lichten wij onze werkwijze nader toe. 

Wat doen wij? 
Orange Pharma is een onafhankelijke en volgesorteerde farmaceutische groothandel die zich primair richt op de levering van geneesmiddelen aan apotheken, ziekenhuizen, klinieken en groothandelaren in het Nederlands Caribisch gebied en Europa.
Door korte lijnen met de industrie, en geholpen door een breed internationaal netwerk van leveranciers, beschikt Orange Pharma over een zeer breed en snel beschikbaar assortiment.
Vanuit de centrale vestiging in Deventer staat een gecommitteerd team borg voor de juiste logistieke afwikkeling van reguliere medicijnen en medische middelen , waaronder opiaten, koelproducten en precursoren conform de daartoe door de overheid gestelde richtlijnen.

Welke (zakelijke) persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, zakelijke adresgegevens inclusief telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), functietitel, contactgeschiedenis en betaalgegevens. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken bovenstaande (zakelijke) persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 • Wettelijke verplichtingen 
  Ter verwerking van een zakelijke (online) overeenkomst (koop- dan wel huurovereenkomst) zijn gegevens noodzakelijk. Een deel van onze verwerking is wettelijk verplicht. 
 • Administratie en dienstverlening 
  In ons ERP systeem houden wij onze (potentiële) klanten, leveranciers en zakenrelaties bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden wij verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal en correct mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, interesse gebied en andere voorkeuren om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. 
 • Nieuwsbrieven en (e)mailings 
  Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden.

Uw rechten 

 • Recht op inzage en informatie 
  Op uw verzoek kunt u uw persoonsgegevens inzien. Wij vertellen u graag meer over het hoe en waarom van de verzamelde gegevens. 
 • Rectificatie 
  Hebben wij verkeerde gegevens verwerkt? Laat het ons weten, wij passen uw gegevens direct aan.  
 • Vergetelheid 
  U kunt de persoonsgegevens die wij hebben verzameld laten verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen) de gegevens dan nog wel moeten verwerken. 
 • Beperking 
  U kunt de verzamelde gegevens laten beperken indien u van mening bent dat er onnodige informatie wordt verzameld. 
 • Bezwaar 
  Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. 
 • Toestemming intrekken 
  U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailings. 
 • Klacht indienen bij de AP 
  Vindt u onze verwerking in strijd is met de privacywetgeving? U kunt een klacht bij ons en bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indienen. 

Social Media 
Het gebruik van Social Media is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Bij het reageren op of taggen van Orange Pharma BV in welke social media dan ook, blijft uw bericht bewaard zolang dit relevant is. De verwerking van uw gegevens is altijd conform de privacy statement van de betreffende social media. 

Externe links
Op onze website www.orangepharma.nl vindt u een aantal verwijzingen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen uw persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie raadplegen. 

Contact 
Heeft u vragen? Wilt u inzage, wijziging, vergetelheid, beperking of verwijdering van uw gegevens? U kunt contact opnemen via + 31 (0)85-0777810 of een email versturen naar orderdesk@orangepharma.nl. Binnen 1 werkdag nemen wij contact met u op.