ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ORANGE PHARMA BV. 

Gevestigd Danzigweg 16 te Deventer

 

1. Toepasselijkheid.
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ("Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door Orange Pharma BV en op alle door haar gesloten of te sluiten overeenkomsten voor de levering van zaken en/of diensten aan haar afnemers. Wijzigingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn wanneer deze schriftelijk tussen de afnemer en Orange Pharma BV zijn overeengekomen.
In deze Voorwaarden wordt onder "schriftelijk” mede begrepen een elektronische communicatie.

2. Bijzondere afspraken.
Indien tussen partijen specifieke schriftelijke afspraken zijn gemaakt die (mede) betrekking hebben de levering van producten en/of diensten door Orange Pharma BV, zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn of blijven voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken.

3. Totstandkoming.
Een order van de afnemer voor de levering van producten en/of diensten door Orange Pharma BV brengt slechts een overeenkomst met Orange Pharma BV tot stand indien Orange Pharma BV die order schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een aanvang maakt met de uitvoering van de desbetreffende order.

4. Prijzen.
Tenzij anders door Orange Pharma BV aangegeven, zijn alle door Orange Pharma BV vermelde prijzen exclusief BTW.

5. Leveringstermijnen.
Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet fataal, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Orange Pharma BV in verzuim komt ten gevolge van een overschrijding van een leveringstermijn, is de afnemer slechts gerechtigd om de betreffende order schriftelijk te annuleren zolang het verzuim door Orange Pharma BV niet is gezuiverd.

6. Overmacht.
De termijn waarbinnen de leveringen dienen te hebben plaatsgevonden, wordt verlengd met de periode gedurende welke Orange Pharma BV door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Orange Pharma BV is onder andere sprake indien Orange Pharma BV na het sluiten van de overeenkomst, dan wel na het plaatsen van een order of het verstrekken van de opdracht, tijdelijk of geheel verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, molest, schade, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de toelevering door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Orange Pharma BV, als bij derden, van wie Orange Pharma BV haar producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Orange Pharma BV ontstaan. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partij gerechtigd om de overeenkomst die door de overmacht is getroffen te ontbinden.

7. Aflevering.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden producten voor risico van de afnemer binnen Nederland vervoerd en afgeleverd op het door afnemer opgegeven afleveradres. Indien, om welke reden dan ook, de afnemer niet in staat is de producten op de geldende afleverdatum af te nemen, zal Orange Pharma BV, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de afnemer de producten voor rekening en risico van de afnemer opslaan. Orange Pharma BV is niet aansprakelijk voor beschadiging, waardevermindering of tenietgaan van de producten tijdens opslag of vervoer. 

8. Betaling.
De afnemer is verplicht om de vordering van Orange Pharma BV binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen zonder opschorting en/of verrekening. Iedere betaling die wordt ontvangen wordt geacht te strekken tot betaling op de langst openstaande rekening/nota.

9. Zekerheid.
Orange Pharma BV is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, de producten onder rembours te verzenden, alsmede kredietfaciliteiten met onmiddellijke ingang op te zeggen of te wijzigen.

9b.
Indien de betalingstermijn overschreden wordt en de betaling 180 dagen na factuurdatum nog altijd niet is voldaan wordt maandelijks 5% rente over het volledige openstaande bedrag gerekend. 

9c.
Orange Pharma heeft het recht om bij het uitblijven van betalingen na de overeengekomen betalingstermijn, incasso of beslag te organiseren. De hiermee gepaarde kosten zijn voor rekening van de afnemer. 

10. Incasso.
Bij niet of niet tijdige betaling door de afnemer, komen alle door Orange Pharma BV te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten tot incasso voor rekening van afnemer. Onder buitengerechtelijke kosten worden mede verstaan de kosten van eerste aanmaning. Orange Pharma BV is bevoegd om haar buitengerechtelijke kosten te fixeren op 15% van de vordering, te verhogen met de BTW, en voorts met een minimum van € 500,00, zolang Orange Pharma BV zelf met de invordering doende is, en op 20% van de vordering, te verhogen met de BTW, en voorts met een minimum van € 1.000,00, indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder en/of advocaat.

Onder vordering wordt hier verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen vermeerderd met de verschuldigde rente.

11. Opdrachten.
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, is een aan Orange Pharma BV verstrekte opdracht uitsluitend opzegbaar door de afnemer indien de betreffende opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor zover Orange Pharma BV met die opzegging heeft ingestemd. In het geval van een voortijdige opzegging door de afnemer, is de afnemer de volledige voor de desbetreffende opdracht overeengekomen beloning verschuldigd. Mosadex is te allen tijde gerechtigd om een aan haar verstrekte opdracht voor onbepaalde tijd met onmiddellijke ingang op te zeggen.

12. Beëindiging.
Onverminderd de beëindigings- en overige rechten van Orange Pharma BV op basis van de wet en deze Voorwaarden, is Orange Pharma BV gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval dat afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een voor de levering, bezit, opslag of doorverkoop van de producten en/of diensten benodigde vergunning of toestemming ontbeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Door een opzegging of ontbinding worden alle vorderingen van Orange Pharma BV op afnemer onmiddellijk opeisbaar.

13. Opschorting.
Orange Pharma BV is bevoegd alle verdere leveranties aan de afnemer op te schorten, indien hij of een aan hem gelieerde onderneming zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met Orange Pharma BV of een aan haar gelieerde onderneming niet nakomt.

14. Keuring.
De afnemer dient bij de aflevering de geleverde zaken en/of diensten zorgvuldig te (laten) controleren op geleverde aantallen en zichtbare gebreken en in het bijzonder na te zien op:

i) de houdbaarheidsdatum,
ii) farmaceutische vorm,
iii) de leesbaarheid van de op de zaken aangebrachte labels,
iv) of de inhoud van de dozen overeenstemt met de aanduiding op de verpakking en
v) of de labels op de diverse zaken overeenstemmen met de (ten aanzien van de samenstelling) overeenkomen specificaties of wettelijke voorschriften ter zake van de verkochte zaken.

Eventuele tekorten en zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na aflevering schriftelijk bij het Orange Pharma BV te worden gemeld. Eventuele andere gebreken dienen binnen vier werkdagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld bij Orange Pharma BV De afnemer draagt het risico van het steekproefsgewijs controleren en kan zich er niet op beroepen dat een zichtbaar en bij aflevering waar te nemen gebrek, niet door hem is onderkend omdat hij niet de gehele partij heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken.

15. Herstel.
In het geval van een terechte klacht is Orange Pharma BV te hare keuze slechts gehouden om het gebrek (waaronder tevens wordt verstaan een onjuistheid of omissie in een uitgebrachte advies) te herstellen, de betreffende zaak te vervangen, of het bedrag dat in verband met de gebrekkige prestatie in rekening is gebracht - naar haar redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk - te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Zij hoeft hieraan echter niet te voldoen wanneer de afnemer in het licht van de redelijkheid en billijkheid niet gerechtigd is het voorgaande te vorderen.

16. Verval.
De afnemer kan op een gebrek in prestatie van Orange Pharma BV geen aanspraak meer doen (i) indien afnemer niet tijdig heeft geklaagd als omschreven in artikel 15, of voor zover dat artikel niet van toepassing is, als bedoeld in de wet en (ii) ten aanzien van geleverde producten en/of diensten, nadat 6 maanden na het moment van aflevering van de betreffende producten en/of diensten zijn verstreken.

17. Aansprakelijkheid.
Orange Pharma BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving door de afnemer. Niets in deze Voorwaarden is echter bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor schade die het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van Orange Pharma BV

18. Vrijwaring.
De afnemer zal Orange Pharma BV vrijwaren tegen aanspraken van derden, en alle daarmee verband houdende kosten en schades, in verband met door Orange Pharma BV aan afnemer te leveren en geleverde producten en/of te verrichten en verrichtte diensten. 

19. Eigendomsvoorbehoud.
Orange Pharma BV behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle door haar geleverde producten totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van die producten, alsmede van in verband daarmee verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de afnemer van de betreffende overeenkomsten. Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Orange Pharma BV, of wanneer Orange Pharma BV redenen heeft om aan te nemen dat de afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Orange Pharma BV, is Orange Pharma BV gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of deze te laten terugnemen. Indien Orange Pharma BV haar eigendomsvoorbehoud of recht van reclame uitoefent, worden alle bij afnemer aanwezige producten ten aanzien waarvan Mosadex haar rechten wenst uit te oefenen geacht geleverd te zijn door Mosadex, tenzij afnemer het tegendeel aantoont.

20. Toepasselijk recht & Geschillen.
Alle op door Orange Pharma BV gesloten of te sluiten overeenkomsten met afnemer, alsmede alle daarmee verband houdende vorderingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de tussen gesloten of te sluiten overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door een bevoegd rechter in Nederland.

It's the service - by happy people